Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W GMINIE BARLINEK

kontakt telefoniczny w godzinach pracy Urzędu:   95 746 55 46

całodobowy kontakt telefoniczny:  722 220 260

kontakt e-mail: gcr@barlinek.pl

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) utworzone zostało zgodnie z zarządzeniem nr 118/2020 Burmistrza Barlinka z dnia 28 września 2020 roku w celu realizacji następujących zadań:

 1. całodobowe alarmowanie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego administracji publicznej;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. realizacja zadań Stałego Dyżuru Burmistrza Barlinka na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej Państwa.

GCZK w żadnym przypadku nie zastępuje działania służb ratunkowych.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112

Pogotowie Ratunkowe – 999

Policja – 997

Straż Pożarna – 998

Pogotowie Energetyczne – 991

Pogotowie Gazowe – 992

Sanepid - 694 415 750

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – 994

Pogotowie Weterynaryjne - 983

Pomoc Drogowa – 981

Telefon Zaufania – 988

Wymienione służby działają zgodnie ze swym przeznaczeniem i są osiągalne pod obowiązującymi wymienionymi wyżej numerami telefonów.


KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2023 ROKU

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Ogłasza się ją nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.

Do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia. Obowiązek stawienia się, trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

Ponadto:

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa albo w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 18 lat życia, trwający do końca roku kalendarzowego, w którym te osoby kończą 60 lat życia, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych, zagrożenie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa oraz wskazując granice wieku osób, których ten obowiązek dotyczy.

Zwierzchni nadzór nad przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej sprawuje Minister Obrony Narodowej.

Bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej sprawują wojewodowie.

W przypadku gdy osoba, której nadano kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej w ramach kwalifikacji wojskowej, zgłosi w terminie 3 lat od dnia nadania tej kategorii chęć pełnienia czynnej służby wojskowej, nie kieruje się jej na badania lekarskie oraz psychologiczne.

PODCZAS KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WYKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI

1) sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

2) określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

3) wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;

4) wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;

5) przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;

6) wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;

7) nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy), a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

OZNACZENIE KATEGORII ZDROWIA

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich i psychologicznych podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

 • kategoria A - zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;
 • kategoria B - czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
 • kategoria D - niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Załącznik:  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.


 

PUNKTY WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU W GMINIE BARLINEK

Na wypadek katastrofy nuklearnej lub uszkodzeń reaktorów jądrowych w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę, w Gminie Barlinek zostaną uruchomione miejsca do wydawania nie-radioaktywnego jodu w postaci jodku potasu.

 

 

Spotkania z wilkami – co trzeba wiedzieć i jak się zachować

W ostatnim czasie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie dociera coraz więcej informacji o wilkach pojawiających się na Pomorzu Zachodnim oraz o obawach ludzi związanych z tym faktem. Większy zasięg populacji wilka to większe prawdopodobieństwo napotkania tych zwierząt w lesie i poza nim. Wilki to zwierzęta płochliwe i unikające kontaktu z ludźmi. Zdarzają się jednak sytuacje, w których zbliżają się do gospodarstw domowych.

Podobnie jak inne dzikie zwierzęta wilki mogą zachowywać się w sposób trudny do przewidzenia - dotyczy to osobników chorych lub rannych oraz sytuacji, w których zwierzęta są drażnione. Najbardziej niepożądanym zjawiskiem jest świadome lub nieświadome dokarmianie wilków i doprowadzanie do sytuacji, w której zwierzę zaczyna postrzegać człowieka jako tego, kto dostarcza pokarm.

W jaki sposób do tego nie dopuścić?

Najlepiej przestrzegać zasad postępowania opracowanych przez specjalistów ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk” zajmujących się na co dzień tymi zwierzętami.

1. NIGDY NIE DOKARMIAJ WILKÓW, nawet jeśli zwierzęta wyglądają na wychudzone i wymagające pomocy. Zamiast karmić lub próbować samodzielnie pomagać wilkowi, zawiadom natychmiast Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie (RDOŚ) tel.: 664 423 607, 669 901 136, 9143 05 200, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

2. Jeśli mieszkasz w pobliżu lasu przetrzymuj odpadki spożywcze w szczelnych pojemnikach z pokrywami. Resztki żywności pozostawione na kompoście poza ogrodzeniem posesji, w szczególności kawałki mięsa i wędlin mogą zwabiać wilki. Zainstalowanie oświetlenia z czujnikami ruchu w pobliżu miejsc składowania odpadów kuchennych może pomóc w  odstraszaniu wilków.

3. Jeśli jesteś turystą, spacerujesz po lesie, wędrujesz z plecakiem, biwakujesz w lesie, uprawiasz biegi terenowe lub inne rodzaje rekreacji aktywnej, jesteś zbieraczem grzybów lub jagód, nigdy nie pozostawiaj resztek żywności w koszach na parkingach leśnych, miejscach biwakowych, pod wiatami i w innych miejscach odpoczynku dla turystów, nawet jeśli wydaje się, że są one szczelne i regularnie opróżniane.

4. Jeśli jesteś fotografem przyrodniczym lub myśliwym, nigdy nie dostarczaj mięsa na nęciska przy czatowniach lub ambonach. Nie ma znaczenia, czy są to szczątki martwych zwierząt dzikich lub hodowlanych, czy też produkty zawierające mięsne składniki, np. karma dla psów. Wilki, dzięki niezwykle czułemu węchowi, orientują się, że to człowiek dostarczył pokarm i mogą zacząć postrzegać ludzi jako dostarczycieli pożywienia.

5. Jeśli pracujesz w lesie, jesteś np. pracownikiem zakładu usług leśnych, budowniczym dróg leśnych, instalatorem sieci energetycznych, nigdy nie pozostawiaj żywności w miejscu pracy. Pakuj wszystkie odpadki i zabieraj z sobą. Pozostawiona żywność może zwabiać drapieżniki w pobliże pracujących w lesie ludzi.

6. Bądź świadom, że jakikolwiek jest powód pozostawiania lub udostępniania resztek żywności w lesie lub w jego pobliżu, wilki, a szczególnie młode osobniki, mogą uzależnić się od takiego źródła pokarmu i w efekcie nauczyć się postrzegać ludzi jako dostarczycieli pożywienia.

7. Zawsze zwracaj uwagę i odpowiednio reaguj na sytuację z której wynika, że wilki regularnie żerują na pokarmie pozostawianym przez ludzi (nęciska, czatownie fotograficzne, kosze i doły na śmieci, kompostowniki, itp.). Zawiadom o tym natychmiast Urząd Miejski w Barlinku (tel. 95 746 55 46) i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (tel. 664 423 607).

8. Jeśli znajdziesz w lesie szczenię wilka, NIGDY GO NIE DOTYKAJ ANI NIE ZABIERAJ Z SOBĄ, nawet jeśli wygląda na chore i skrajnie wycieńczone. Jeśli masz możliwość, zrób mu kilka zdjęć i zaznacz to miejsce w swoim telefonie (np. w Google Maps), albo zapamiętaj numer najbliższego słupka oddziałowego i natychmiast zawiadom RDOŚ.

9. Jeśli dowiesz się, że ktoś przetrzymuje nielegalnie wilka w niewoli, dla dobra swojego i sąsiadów, natychmiast zawiadom RDOŚ.

OCHRONA ZWIERZĄT DOMOWYCH:

Psy biegające po lasach i znakujące teren (moczem i odchodami) postrzegane są przez wilki jako konkurencja o terytorium, pokarm, a także zagrożenie dla potomstwa. Dlatego zdarzają się przypadki zabijania psów przez wilki w lesie, na polach, a nawet w obejściu (zazwyczaj gdy wilki podążają tropem psów). Ataki na psy nie są podyktowane agresją wilków, a jedynie próbą ochrony terytorium, potomstwa i zasobów pokarmowych.

1. Jeśli mieszkasz w obszarze zamieszkiwanym przez wilki, trzymaj w nocy swoje psy i koty w domu lub w dobrze zabezpieczonych kojcach.

2. Nie pozostawiaj psiej lub kociej karmy na zewnątrz, w miejscach gdzie jest dostępna dla drapieżników. Może to zwabić wilki w pobliże domostwa. Wilki mogą się przyzwyczaić do stałego źródła pokarmu, a następnie zranić, a nawet zabić, broniącego swojego pożywienia psa lub kota.

3. Jeśli spacerujesz w lesie z psem, prowadź go zawsze na smyczy. Jest to zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a także zapobiega oddalaniu się psa od właściciela i nie naraża go na konfrontacje z wilkiem.

4. Nigdy nie pozwalaj psu wychodzić poza teren gospodarstwa i swobodnie penetrować pobliskie lasy. Nawet jeśli nie zostanie zaatakowany przez drapieżniki w lesie, wilki mogą przyjść jego tropem pod zabudowania, zabić psa lub zaatakować inwentarz.

JEŚLI SPOTKASZ W LESIE WILKA, a ten podchodzi zbyt blisko (na odległość poniżej 30 m) lub przygląda się zbyt długo i nie czujesz się komfortowo w tej sytuacji, albo też drapieżnik poszczekuje lub warczy na ciebie, podejmij następujące działania:

1. Unieś ręce i machaj nimi w powietrzu. To rozprzestrzeni twój zapach, sprawi, że twoja sylwetka będzie lepiej widoczna i staniesz się większy (groźniejszy) w oczach obserwującego cię zwierzęcia.

2. Pokrzykuj głośno ostrym tonem (lub zagwiżdż) w stronę wilka. To pozwoli mu zorientować się, że ma do czynienia z człowiekiem i że nie jest mile widziany.

3. Wycofaj się spokojnie, możesz przyspieszyć dopiero, gdy masz pewność, że zwierzę jest daleko i nie interesuje się już tobą.

Tekst został przygotowany w oparciu o materiały Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.polskiwilk.org.pl/

 

zagrozenia zimowe

ZAGROŻENIA ZIMOWE
RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
W domu:

 • odśnież dach i chodnik
 • usuń sople z dachu
 • korzystaj z bezpiecznych urządzeń grzewczych
 • nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych

Wychłodzenia i odmrożenia:

 • ubieraj się stosownie do pogody
 • reaguj na potrzebujących pomocy
 • nie rozgrzewaj się alkoholem
 • zadbaj o zwierzęta

Podróż autem:

 • korzystaj z zimowych opon
 • naładuj telefon, zabierz do auta ładowarkę
 • zatankuj samochód
 • zabierz przewody do rozruchu silnika

Bezpieczny wypoczynek:

 • nie pij alkoholu
 • na łyżwach ślizgaj się tylko w wyznaczonych miejscach
 • na nartach zjeżdżaj tylko na oznakowanych trasach
 • nie przywiązuj sanek do traktora, samochodu itp.

rcb.gov.pl

 

Jak przetrwać upały

RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Jak przetrwać upały

 • ogranicz przebywanie w pełnym słońcu
 • unikaj wysiłku fizycznego
 • pij dużo niegazowanej wody
 • nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie
 • jeśli nie musisz, nie wychodź z domu
 • nie pij alkoholu, bo odwadnia organizm
 • noś nakrycie głowy
 • w ciągu dnia zamknij i zasłoń okna
 • stosuj kremy z filtrem UV
 • noś lekką i przewiewną odzież

Jeśli zauważysz objawy przegrzania organizmu: PRZYSPIESZONY ODDECH, TEMPERATURA, NUDNOŚCI, ZAWROTY GŁOWY, DRESZCZE ZADZWOŃ 112 lub 999 rcb.gov.pl

Bądź bezpieczny nad wodą

RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Bądź bezpieczny nad wodą

 • Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu i środkach odurzających
 • Nie wbiegaj do wody rozgrzanym
 • Nie skacz do wody w nieznanych miejscach
 • Nie wypływaj na materacu daleko od brzegu
 • Pływaj tylko w miejscach do tego wyznaczonych
 • Nie pływaj bezpośrednio po posiłku
 • Stosuj się do poleceń ratownika
 • Załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym

Telefon alarmowy 112 rcb.gov.pl

Aktualne informacje i zalecenia w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w naszym kraju.

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Wojewoda Zachodniopomorski - dot. przedłużenia czasowego zawieszenia działalności - 25.03.2020r. 

Zarządzenie nr 80 wojewdoy zachodniopomorskiego

Wojewoda Zachodniopomorski - dot. czasowego zawieszenia działalności

W związku z zagrożeniem związanym z wystąpieniem koronawirusa na terenie naszego kraju należy monitorować sytuację i zachować czujność.

Aby ograniczyć ryzyko zakażenia należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych za­sad higieny, zwłaszcza poprzez częste i długie mycie rąk ciepłą wodą z mydłem, ewen­tualnie stosując środki alkoholowe do ich dezynfekcji. Należy unikać dotykania nieu­mytymi rękami oczu, nosa i ust. Ponadto, unikać dużych skupisk ludzi, a także ograni­czyć kontakt z chorymi z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem korona. Należy stoso­wać jednorazowe chusteczki, gdy kichamy i kaszlemy. Myć powierzchnie i przedmioty często dotykane.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronach:

PSSE w Myśliborzu pod adresem: https://pssemysliborz.pis.gov.pl,  

WSSE w Szczecinie pod adresem: http://wsse.szczecin.pl/ oraz

GIS pod adresem: https://gis.gov.pl/

 

 

Materiały poradników zostały pobrane ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, rcb.gov.pl

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData