Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

PODATEK ROLNY I LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH WNIOSKI W SPRAWACH ULG (UMORZEŃ, ODROCZEŃ, RAT)

Podstawa prawna: art.  67a § 1lub art. 67b § 1 pkt 1, 2 lub 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 r. poz. 900 z późn. zm).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.  "Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty"  

lub

2.  "Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty"  

lub

3.  "Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty"
 
Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać.

4. Załączniki:

  • "Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej w kolejnych trzech latach poprzedzających założen" - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4  ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015. 584 ze zm.).
  • zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • odcinki emerytur lub rent - kopie
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia dowodu pobieranego zasiłku)
  • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.)
  • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty )
  • udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne )
  • kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

II. OPŁATY:
Opata skarbowa:

  • nie pobiera się

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowo - Budżetowy tel. 95 7465 573

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData