Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Opłata targowa (dot. osób fizycznych) - wnioski w sprawach ulg (umorzeń,odroczeń,rat)

Podstawa prawna: 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1."Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty"
 
lub
2."Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty"

lub
3."Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty"
 

Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać.

4. Załączniki:

  • oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis oraz wielkości przesiębiorstwa - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą, jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)
  • zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • odcinki emerytur lub rent - kopie
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia dowodu pobieranego zasiłku)
  • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.)
  • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę ( kopie rachunków, dowodów zapłaty )
  • udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne )
  • kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego


 

II. OPŁATY:
Opata skarbowa:
- nie pobiera się

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 60 dni.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowo-Budżetowy, tel. 095 7465 571

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję ( odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VI. UWAGI:
1.W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData