Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Opłata adiacencka

Podstawa prawna: art.98a oraz art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.),
Uchwała Rady Miejskiej w Barlinku nr XV/133/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości opublikowana w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 3, poz. 48 z dnia 14 stycznia 2008 r., Uchwała Rady Miejskiej w Barlinku nr VIII/82/2003 z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej opublikowana w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 60, poz. 1073 z dnia 30 lipca 2003 r.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Postępowanie wszczynane z urzędu - wycena rzeczoznawcy majątkowego

 

II. OPŁATY:
Opłata za wpis hipoteki do Księgi Wieczystej w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty. Wniosek o rozłożenie opłaty na raty nie podlega opłacie.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Ustalenie opłaty może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzjąca podział stała się ostateczna lub do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Gospodarowania Nieruchomościami, tel. 95 74 65 586

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

*Opłata skarbowa:

  • brak

 

VI.UWAGI:
Opłatę adiacencką ustala Burmistrz w drodze decyzji w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym:
- podziałem nieruchomości na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa,
- budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków jednostek samorządu terytorialnego, srodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne lub leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne lub leśne.

Na terenie Gminy Barlinek stawka procentowa opłaty adiacenckiej naliczanej w w/w przypadkach wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale oraz 50 % różnicy przed i po uzbrojeniu terenu. Opłata może być ustalona w terminie 3 lat od zaistnienia w/w okoliczności.

Opłata adiacencka może być na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym poprzez ustanowienie hipoteki. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Wysokość opłaty adiacenckiej podlega waloryzacji.

Różnicę między wartością, jaką nieruchomość ma po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością , jaką miała przed ich wybudowaniem, pomniejsza się o wartość nakładów poniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.

W rozliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału lub zaległości z tego tytułu, osoba zobowiązana do jej wniesienia, może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData