Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
29 grudnia 2022, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce 121/6 obręb Dzikówko, w miejscowości Dzikówko gmina Barlinek.
Archiwum
30 grudnia 2022, Wydana została decyzja dotycząca przeprowadzonego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 750029Z i nr 750030Z na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 do miejscowości Słowicze w gminie Barlinek wraz z budową kanału technologicznego” na działce nr 82 obr. Okunie i działkach nr 388 i 385 obr. Łubianka na obszarze wiejskim gminy Barlinek.
Archiwum
29 grudnia 2022, Informacja o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Mostkowo o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, działka nr ewid. 206/4 obręb Mostkowo, gmina Barlinek, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie
Archiwum
27 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych  organizowanych przez Koło Łowieckie „NEMROD”  w Lipianach, w sezonie łowieckim 2022/2023, na terenie obwodu łowieckiego nr 257.
Archiwum
21 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego  organizowanego przez Nadleśnictwo Barlinek na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny (obwód 267).
Archiwum
20 grudnia 2022, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 45 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 8/77 obręb Strąpie, gmina Barlinek”.
Archiwum
20 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z PE o średnicy DN 225 mm w ramach inwestycji pn. remont – ulepszenie gazociągu średniego ciśnienia DN 200 mm stal w m. Barlinek ul. Jeziorna na terenie działki o nr ewid. 757 i części działki o nr ewid. 224/2 w obr. Barlinek 2.
Archiwum
19 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
Archiwum
16 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z PE o średnicy DN 225 mm w ramach inwestycji pn. remont – ulepszenie gazociągu średniego ciśnienia DN 200 mm w m. Barlinek ul. Jeziorna na terenie części działki o nr ewid. 224/2 w obr. Barlinek 2
Archiwum
12 grudnia 2022, Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o wydaniu decyzji z 12 grudnia 2022 r. (SKO/PG/420/3320/2022) utrzymującej w całości w mocy decyzję Burmistrza Barlinka nr 10/2022 z 1 sierpnia 2022 r. odmawiającej ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW na działce o nr ewid. 361/15 w obr. Równo, gmina Barlinek” .
Archiwum
14 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o aktualizacji terminów polowań zbiorowych w obwodzie nr 265 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” w Szczecinie w sezonie łowieckim 2022/2023.
Archiwum
14 grudnia 2022, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 26/10 obręb Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
08 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami: Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian.
Archiwum
07 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 17/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
06 grudnia 2022, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce 121/6 obręb Dzikówko, w miejscowości Dzikówko gmina Barlinek.
Archiwum
02 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.11.2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego nr 16/2022 z dnia 02.11.2022 r.
Archiwum
30 listopada 2022, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 750029Z i nr 750030Z na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 do miejscowości Słowicze w gminie Barlinek wraz z budową kanału technologicznego” na działce nr 82 obr. Okunie i działkach nr 388 i 385 obr. Łubianka na obszarze wiejskim gminy Barlinek.
Archiwum
30 listopada 2022, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Mostkowo o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, działka nr ewid. 206/4 obręb Mostkowo, gmina Barlinek, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie.
28 listopada 2022, Wydana została decyzja dotycząca postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania na działce nr 115 obr. Łubianka, gm. Barlinek”. Archiwum
22 listopada 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „PLAY” nr MSB0207A na trenie działek nr 2132/4 i 2132/1 w obr. Barlinek 2.
Archiwum
10 listopada 2022, Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o wydaniu decyzji S KO/Ma/420/3 070/2022 z dnia 03 listopada 2022 roku w przedmiocie utrzymania w całości w mocy decyzji Burmistrza Barlinka z 08.07.2022 r.. nr 7/2022, znak: RGPI.XIT.6730.1.11.2022, odmawiającej NG PV 3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „Dziedzice'' o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii na działce nr 338/1 w obrębie Dziedzice.
Archiwum
18 listopada 2022, Informacja o możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 750029Z i nr 750030Z na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 do miejscowości Słowicze w gminie Barlinek wraz z budową kanału technologicznego” na działce nr 82 obr. Okunie i działkach nr 388 i 385 obr. Łubianka na obszarze wiejskim gminy Barlinek.
Archiwum
17 listopada 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z PE o średnicy DN 225 mm w ramach inwestycji pn. remont – ulepszenie gazociągu średniego ciśnienia DN 200 mm stal w m. Barlinek ul. Jeziorna na terenie działki o nr ewid. 757 i części działki o nr ewid. 224/2 w obr. Barlinek 2.
Archiwum
09 listopada 2022, Obwieszczenie dot. konsultacji społecznych projektu ustanowienia planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego
Archiwum
16 listopada 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o planach polowań zbiorowych Nadleśnictwa Barlinek w obwodzie 267 Ośrodek Hodowli Zwierzyny
Archiwum
07 listopada 2022, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce 121/6 obręb Dzikówko, w miejscowości Dzikówko gmina Barlinek
Archiwum
07 listopada 2022, Realizacja przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 1,578 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 246 obręb Mostkowo, gmina Barlinek, woj. zachodniopomorskie”.
Archiwum
14 listopada 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02.11.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
09 listopada 2022, Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV w ramach likwidacji kolizji planowanego zagospodarowania terenu na działce o nr ewid. 26/1 w obr. Barlinek 1 przy ul. Fabrycznej z istniejącą infrastrukturą Enea Operator Sp. z o.o. na działkach o nr ewid. 1 i 26/1 w obr. Barlinek 1.
Archiwum
03 listopada 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o terminie polowań zbiorowych w bieżącym roku gospodarczym organizowanych przez Koło Łowieckie „Sokół" na terenie m.in. obwodu 265
Archiwum
28 października 2022, Decyzja dotycząca postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 45 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 8/77 obręb Strąpie, gmina Barlinek”.
Archiwum
26 października 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Dolina Płoni" na terenie obwodu 256.
Archiwum
20 października 2022, Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 2 sierpnia 2022 r. (SKO/WJ/420/2091/2021) utrzymującą w całości w mocy decyzję Nr 2/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 29 kwietnia 2022 r. ustalającej na rzecz P4 Sp. z o.o. w Warszawie lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play" na terenie działki nr 108/1, obręb ewidencyjny Osina, oraz umarzającą postępowanie odwoławcze wywołane odwołaniem Marianny Nadolskiej
Archiwum
21 października 2022, Przesłane uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg gminnych nr 750029Z i nr 750030Z na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 do miejscowości Słowicze w gminie Barlinek wraz z budową kanału technologicznego” na działce nr 82 obr. Okunie i działkach nr 388 i 385 obr. Łubianka na obszarze wiejskim gminy Barlinek.
Archiwum
19 października 2022, Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Barlinku na terenie działek o nr ewid. 1/15, 1/23, 1/30 w obr. Barlinek 2
Archiwum
17 października 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV w ramach likwidacji kolizji planowanego zagospodarowania terenu na działce o nr ewid. 26/1 w obr. Barlinek 1 przy ul. Fabrycznej z istniejącą infrastrukturą Enea Operator Sp. z o.o. na działkach o nr ewid. 1 i 26/1 w obr. Barlinek 1.
Archiwum
13 października 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o terminie oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Szarak" na terenie obwodu 264 w sezonie 2022/2023.
Archiwum
12 października 2022, Obwieszczeni Burmistrza Barlinka terminie oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Artemida" na terenie obwodu 268.
Archiwum
04 października 2022, Decyzja dotycząca postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu 12 budynków jednorodzinnych na działce nr 69/1 obręb Krzynka wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną.
Archiwum
30 września 2022, Informacja o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 45 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 8/77 obręb Strąpie, gmina Barlinek”.
29 września 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.09.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.Archiwum
28 września 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 14/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.09.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
26 września 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Barlinku na działkach o nr ewid. 1/15, 1/23 i 1/30 w obr. Barlinek 2.
15 września 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o planowanym terminie indywidualnych polowań dewizowych na terenach obwodu łowieckiego nr 26915 września 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Diana" na terenie obwodu 269 w sezonie łowieckim 2022/2023Archiwum
16 września 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie odmowy zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr 106/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na lokal usługowy na działce o nr ewid. 2142/1 położonej w obr. Barlinek 2
Archiwum
12 września 2022, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 750029Z i nr 750030Z na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 do miejscowości Słowicze w gminie Barlinek wraz z budową kanału technologicznego” na działce nr 82 obr. Okunie i działkach nr 388 i 385 obr. Łubianka na obszarze wiejskim gminy Barlinek.
Archiwum
08 września 2022, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 45 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 8/77 obręb Strąpie, gmina Barlinek”
Archiwum
06 września 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 11/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02.09.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
06 września 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia porządkowego nr 4/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.08.2022 r. zmieniające rozporządzenie porządkowe nr 1/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zakazu korzystania z wód Odry.
Archiwum
02 września 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 10/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31.09.2022 r. ws. uchylenia rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście
Archiwum
01 września 2022, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu 12 budynków jednorodzinnych na działce nr 69/1 obręb Krzynka wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną.
Archiwum
25 sierpnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego budowie sieci napowietrzno - kablowej SN 15kV w ramach likwidacji kolizji planowanego zagospodarowania terenu na dz. nr 26/1 w obr. Barlinek 1 przy ul. Fabrycznej z istniejącą infrastrukturą Enea Operator Sp. z o.o. na terenie działek o nr ewid. 1 i 26/1 w obr Barlinek 1.
Archiwum
25 sierpnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu postanowienia o zwieszeniu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku dworu przez dobudowę ganku od strony parku dworskiego w Strąpiu w obr. Strąpie gm. Barlinek – cześć działki o nr. ewid. 8/74.
Archiwum
18 sierpnia 2022, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 750029Z i nr 750030Z na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 do miejscowości Słowicze w gminie Barlinek wraz z budową kanału technologicznego” na działce nr 82 obr. Okunie i działkach nr 388 i 385 obr. Łubianka na obszarze wiejskim gminy Barlinek.
Archiwum
17 sierpnia 2022, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 45 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 8/77 obręb Strąpie, gmina Barlinek”.
Archiwum
12 sierpnia 2022, Przesłane uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu 12 budynków jednorodzinnych na działce nr 69/1 obręb Krzynka wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną”.
Archiwum
09 sierpnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie odmowy zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr 64/08 z dnia 3 lipca 2008 r. dla inwestycji polegającej na cyt. „ budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz alternatywnie zbiornika gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomowej oczyszczalni ścieków przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie, gm. Barlinek – obr. Moczkowo, gm. Barlinek - działka o numerze ewidencyjnym 331/3, w zakresie przyłączy - działka o numerze ewidencyjnym 328/5”
Archiwum
03 sierpnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Barlinku na terenie działek o nr ewid. 1/15, 1/23, 1/30 w obr. Barlinek 2
Archiwum
02 sierpnia 2022, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu 12 budynków jednorodzinnych na działce nr 69/1 obręb Krzynka wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną.
Archiwum
29 lipca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wniesionu odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie od wydanej w dniu 8 lipca 2022 r. decyzji nr 7/2022 w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Dziedzice” o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii na działce nr 338/1 w obrębie Dziedzice.
Archiwum
20 lipca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiornika naziemnego na gaz płynny propan-butan, instalacji zbiornikowej oraz instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Strąpie 2/2.
Archiwum
14 lipca 2022, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu 12 budynków jednorodzinnych na działce nr 69/1 obręb Krzynka wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną.
Archiwum
14 lipca 2022, Decyzja dotycząca postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Dziedzice PV” o mocy do 37 MW
Archiwum
12 lipca 2022, Obwieszczenie o planowanym terminie polowania
Archiwum
08 lipca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzja w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Dziedzice” o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii na działce nr 338/1 w obrębie Dziedzice.
Archiwum
30 czerwca 2022, Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa obejścia m.Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 - etap II"
Archiwum
04 lipca 2022, Obwieszczenie Burmistrza zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Moczkowo”, przyjętego Uchwałą Nr L/819/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2009 r.
Archiwum
04 lipca 2022, Obwieszczenie Burmistrza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ulicy Jeziorna – „Zaułek” w mieście Barlinek.
Archiwum
29 czerwca 2022, Obwieszczenia Wójta Gminy Przelewice zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV
Archiwum
28 czerwca 2022, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BARLINKA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „ Budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny propan-butan, instalacji zbiornikowej na działce 8/48, obręb 0004 Strąpie oraz instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym 2/2 Strąpie”.
Archiwum
21 czerwca 2022, Decyzja dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu 25 budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 108/1 obręb Osina.
Archiwum
17 czerwca 2022, Zakończenie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Dziedzice PV” o mocy do 37 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w okolicach miejscowości Dziedzice, na części działki 337 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, woj. zachodniopomorskie”.
Archiwum
14 czerwca 2022, Decyzja dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej (Hybryda, SPC) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Barlinku na działkach nr 197/2, 2155/3, 202/5, 203/3, 2155/1, 202/4 203/2 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
09 czerwca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
Archiwum
01 czerwca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01.06.2022 r. ws. odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
02 czerwca 2022, Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego z dnia 04.05.2022r. BOŚ.6740.1.61.2022.MS
Archiwum
31 maja 2022, Informacja o zakończeniu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej (Hybryda, SPC) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Barlinku na działkach nr 197/2, 2155/3, 202/5, 203/3, 2155/1, 202/4 203/2 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
31 maja 2022, Zakończenie postępowania dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu 25 budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 108/1 obręb Osina
Archiwum
24 maja 2022, Zakończone zostało postępowanie o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. Zachodniopomorskie, obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym i projekt decyzji w ww. sprawie.
Archiwum
18 maja 2022, Informacja o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej (Hybryda, SPC) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Barlinku na działkach nr 197/2, 2155/3, 202/5, 203/3, 2155/1, 202/4 203/2 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
17 maja 2022, Uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsiewzięcia polegającego na:" Budowie farmy fotowoltaicznej " Dziedzice PV" o mocy 37 MW wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną w okolicach miejscowości Dziedzice, na części działki 337 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, woj. Zachodniopomorskie"
Archiwum
17 maja 2022, Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa na działce o nr ewid. 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek
Archiwum
11 maja 2022, Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie dwóch podziemnych zaspołów elektroenergetycznych lini kablowych średniego napięcia wraz z liniami teletechnicznymi na działkach o numerach ewid.: 150/1, 52,7/7, 7/10, 53/56,57 i 105/1 w obr. Mostkowo, gm. Barlinek oraz na działce o nr ewid. 544 w obr. Sulimierz, gm. Myślibórz
Archiwum
10 maja 2022, Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa na działce o nr ewid. 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek
Archiwum
05 maja 2022, Wezwanie o uzupełnienie wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Dziedzice PV” o mocy do 37 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w okolicach miejscowości Dziedzice, na części działki 337 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, woj. zachodniopomorskie”.
Archiwum
04 maja 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka dotyczące wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 " Play" na terenie działki o nr ewid. 108/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Osina, gmina Barlinek
Archiwum
27 kwietnia 2022, Zakończenie postępowania dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu 25 budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbnędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 108/1 obręb Osina
Archiwum
26 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 5/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.04.2022 r. ws. zmiany rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście.
22 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o terminach rozpoczęcia i zakończenia polowania indywidualnego organizowanego na terenie obwodu łowieckiego nr 269 przez Koło Łowieckie "Diana" w Myśliborzu.Archiwum
21 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie".
Archiwum
21 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu postanowienia o zwieszeniu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Agro PV Nowa Dziedzina o pow. przekształcanej do 85 ha na działkach o nr ewid. 22/5 i 25 w obr. Strąpie gm. Barlinek
Archiwum
21 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa na działce o nr ewid. 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
20 kwietnia 2022, Przesłane drugie uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej (Hybryda, SPC) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Barlinku na działkach nr 197/2, 2155/3, 202/5, 203/3, 2155/1, 202/4 203/2 obręb 1 Barlinek.Archiwum
19 kwietnia 2022, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Dziedzice PV” o mocy do 37 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w okolicach miejscowości Dziedzice, na części działki 337 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, woj. zachodniopomorskie”.
Archiwum
14 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka zawiadamiające, iż zostało wydane postanowienie o zawieszenie postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiornika bezodpływowego na działce o nr ewid. 475/5, obręb Barlinek 1.
Archiwum
15 kwietnia 2022, Prowadzone jest postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. Zachodniopomorskie.
Archiwum
15 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie dwóch podziemnych zespołów elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia wraz z liniami teletechnicznymi na działkach o numerach ewidencyjnych150/1, 52, 7/7, 7/10, 53/56, 57, 105/1 w obr. Mostkowo gm. Barlinek; oraz 544 w obr. Sulimierz gm. Myślibórz
Archiwum
13 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa na działce o nr ewid. 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
Archiwum
12 kwietnia 2022, Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego w sprawie wydanej decyzji nr 77/2022, znak BOŚ.6740.1.528.2021.ASz z dnia 21 marca 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Polana Lecha w Barlinku, gmina Barlinek, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 2118/1, 736, 745, 726, 2117/1, 660/12, 658 obręb 2 Barlinek
Archiwum
08 kwietnia 2022, Zakończone zostało postępowanie i wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stanicy wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na dz. nr 319 obr. Moczkowo, gmina Barlinek.
Archiwum
05 kwietnia 2022, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Równo na części działki o nr ewid. 361/13 obr. 0002 Równo, gmina Barlinek
Archiwum
04 kwietnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 4/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31.03.2022 r. ws. zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
22 marca 2022, Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ul. Lipowej w Barlinku
Archiwum
28 marca 2022, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce o nr ewid. 108/1 obr. Osina, gmina Barlinek.
Archiwum
23 marca 2022, Postanowienie Burmistrza Lipian z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejących pozostałości budynku oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w parterze budynku na działce o nr ewid. 148/13 przy skrzyżowaniu ulic Różana i Górna w obr. Barlinek 2, a w zakresie infrastruktury technicznej i dojazdu – działka o nr ewid. 143 (ul. Różana), 790 (ul. Górna) w obr. Barlinek 2 oraz w zakresie ewentualnych balkonów, zadaszeń nad wejściem oraz wykuszy – działki nr ewid. 143 (ul. Różana), 790 (ul. Górna) i 148/14 w obr. Barlinek 2
Archiwum
24 marca 2022, Wezwanie o uzupełnienie do wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej (Hybryda, SPC) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Barlinku na działkach nr 197/2, 2155/3, 202/5, 203/3, 2155/1, 202/4 203/2 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
23 marca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie odmowy zmiany decyzji o warunkach zabudowy Nr 15/2021 wydanej przez Burmistrza Barlinka w dniu 22 kwietnia 2021 r. (znak:RGPI.VII.6730.88.2020) dla inwestycji polegającej na cyt. „budowie zespołu do 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami lub wiatami garażowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym budową drogi wewnętrznej, przy ul. Okrętowej i Jabłoniowej w Barlinku w obr. Barlinek 1, - działki o nr ewid. 131/10 i 130 lub działek powstałych w wyniku ich połączenia i podziału, a w zakresie nowych przyłączy: działka lub działki j.w. oraz działki o nr ewid. 131/2 i 148 w obr. Barlinek 1 oraz 163 w obr. Ożar gm. Barlinek”.
Archiwum
21 marca 2022, Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku.
Archiwum
17 marca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze osiedla Górny Taras w Barlinku.
Archiwum
16 marca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wniesieniu odwołania od decyzji w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 6 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 241 i 210/66 w obr. Ożar gm. Barlinek.
Archiwum
15 marca 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka zawiadamiające, iż pismem z dnia 8 marca 2022 r. Pan Dawid Jankowski złożył wniosek o zawieszenie postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiornika bezodpływowego na działce o nr ewid. 475/5, obręb Barlinek 1.
Archiwum
15 marca 2022, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia : Budowa zespołu 25 budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 108/1 obręb Osina.
Archiwum
15 marca 2022, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia : Budowa zespołu 25 budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 108/1 obręb Osina.
07 marca 2022, Przesłane uzupełnienie do wezwania dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej (Hybryda, SPC) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Barlinku na działkach nr 197/2, 2155/3, 202/5, 203/3, 2155/1, 202/4 203/2 obręb 1 Barlinek.Archiwum
23 lutego 2022, Wezwanie o uzupełnienie do wniosku dotyczącego postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej (Hybryda, SPC) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Barlinku na działkach nr 197/2, 2155/3, 202/5, 203/3, 2155/1, 202/4 203/2 obręb 1 Barlinek.
Archiwum
23 lutego 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie dwóch podziemnych zespołów elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia wraz z liniami teletechnicznymi na działkach o numerach ewidencyjnych150/1, 52, 7/7, 7/10, 53/56, 57, 105/1 w obr. Mostkowo gm. Barlinek; oraz 544 w obr. Sulimierz gm. Myślibórz oraz zawarciu w dniu 18 lutego 2022 r. porozumienia dwustronnego pomiędzy Burmistrzem Barlinka, a Burmistrzem Myśliborza na podstawie art. 51 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyżej wskazanej inwestycji.
Archiwum
22 lutego 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 Mpa na działce o nr ewid. 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
Archiwum
22 lutego 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 Mpa na działce o nr ewid. 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
18 lutego 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla zamiezenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 6 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 241 i 210/66 w obr. Ożar gm. Barlinek.Archiwum
17 lutego 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 16.02.2022 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 3 stycznia 2022 r. ws. zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myśliborskiego.
14 lutego 2022, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki ewidencyjnej nr 28/10 obręb Strąpie, gmina Barlinek. Archiwum
11 lutego 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka dotyczące wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE na działkach o numerach ewid. 306 i 347 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
Archiwum
09 lutego 2022, Zakończone zostało postępowanie i wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 MW w okolicach miejscowości Stara Dziedzina, na części działki 332/18 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie”.
Archiwum
28 stycznia 2022, Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy ulic Polana Lecha w Barlinku, gmina Barlinek, na działkach o nr ewidencyjnym gruntu 2118/1, 736, 735, 726, 2117/1, 660/12, 658 obręb 2 Barlinek
Archiwum
07 lutego 2022, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ul. Źródlanej w Moczkowie” na działkach nr ew. 306, 335, 334/8, 334/29, 336/2, 336/4, 336/5, 336/6, 336/8, 336/11, 336/12 obręb Moczkowo.
Archiwum
03 lutego 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31.01.2022 r. zmieniające rozporządzenie ws. zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
01 lutego 2022, Wszczęcie postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej (Hybryda, SPC) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Barlinku na działkach nr 197/2, 2155/3, 202/5, 203/3, 2155/1, 202/4 203/2 obręb 1 Barlinek.
27 stycznia 2022, Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego Nadleśnictwa Barlinek w obwodzie łowieckim 267 (Ośrodek Hodowli Zwierzyny) - odstrzał sanitarny dzików.Archiwum
26 stycznia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.01.2022 r. ws. odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Archiwum
21 stycznia 2022, Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Diana” w Myśliborzu w obwodzie łowieckim 269.
Archiwum
24 stycznia 2022, Obwieszczenie zawiadamiające o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Barlinek w roku 2022.
Archiwum
19 stycznia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE na działkach o nr ewid. 306 i 347 w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
Archiwum
18 stycznia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 6 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 241 i 210/66 w obr. Ożar gm. Barlinek
Archiwum
18 stycznia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka ws. rozporządzenia nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 17.01.2022 r. zmieniającego rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu ws. zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myśliborskiego.
Archiwum
14 stycznia 2022, Zakończenie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ul. Źródlanej w Moczkowie” na działkach nr ew. 306, 335, 334/8, 334/29, 336/2, 336/4, 336/5, 336/6, 336/8, 336/11, 336/12 obręb Moczkowo
Archiwum
14 stycznia 2022, Zakończenie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki ewidencyjnej nr 28/10 obręb Strąpie, gmina Barlinek.
Archiwum
11 stycznia 2022, Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej Dziedzice o mocy do 20 MW realizowanej na działce o nr ewid. 338/1 obręb Dziedzice, gmina Barlinek, powiat myśliborski, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym magazynem energii”.
Archiwum
03 stycznia 2022, Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym Nadleśnictwa Barlinek