Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
URZĄD STANU CYWILNEGO
ul. Jeziorna 8
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7841-064
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Dowód osobisty

Kategoria sprawy :

DOWÓD OSOBISTY


Miejsce załatwienia:

Urząd Stanu Cywilnego w Barlinku - ul. Jeziorna 8, 74-320 Barlinek ( II piętro )

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy , lub w formie dokumentu elektronicznego ( podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu).


Sposób załatwienia:

Wniosek składa:

- osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
- osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
- rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej,
- kurator- dla osoby , której ograniczono zdolność do czynności prawnych

Dziecko powyżej 5 roku życia, dla którego ma być wydany dowód osobisty musi być obecne przy złożeniu wniosku.


Załączniki do wniosku:

- fotografia wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,
- dotychczasowy dowód osobisty


Opłaty:

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.


Odbiór dowodu osobistego :

- dowód osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek,
- dowód małoletniego odbiera tylko ten rodzic, który składał wniosek,
- pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.


Utrata/uszkodzenie dowodu osobistego :

Utratę dowodu osobistego należy zgłosić  niezwłocznie:

- w organie dowolnej gminy - osobiście ( poświadczenie wydaje się nieodpłatnie ),
- w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej - osobiście, faxem lub pocztą,
- drogą elektroniczną - tylko w organie gminy, który wydał dowód ( poświadczenie wydaje się na żądanie ).


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U> z 2010 r. Nr 167 poz.1131 z póżn .zm )
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu  osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenie, unieważninia i zwrotu( DZ. U. z 2015 r. poz. 212 )

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.  23 ).       

 

Załączniki: 

1. Wniosek  o wydanie dowodu osobistego
2. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 

Informacja na temat e-dowodu: ulotka str. 1  ulotka str. 2

 

wykrzyknik Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData