Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zarządzenie Nr 4/2020

Burmistrza Barlinka

z 7 stycznia 2020 r.

 

w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim

 „Mój Rynek” w Barlinku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 uchwały Nr XVIII/96/2019 Rady Miejskiej Barlinku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r. poz. 6036) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Zarządzenie ustala zasady rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Barlinku, przy ul. 31 Stycznia.

 1. Przez rezerwację stanowisk handlowych rozumie się przyznanie na czas określony miejsca handlowego, według procedur określonych zarządzeniem.

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady rezerwacji stanowisk handlowych na placu targowym w Barlinku:

 1. uprawniony do dokonywania sprzedaży na targowisku może dokonać rezerwacji maksymalnie dwóch stanowisk handlowych;
 2. rezerwacji dokonuje się odpłatnie na okres:
 1. 1 miesiąca,
 2. 3 miesięcy,
 3. 6 miesięcy;
 1. rezerwacja dokonywana jest na pisemny wniosek o rezerwację, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 2. wnioski o rezerwację stanowiska handlowego należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek zwanym dalej PGK, który odnotowuje datę i godzinę wpływu wniosku, po czym niezwłocznie rozpatrzy wniosek i wyda pisemne potwierdzenie rezerwacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 3. sprzedaż artykułów i produktów rolno - spożywczych jest traktowana priorytetowo w związku z czym:
 1. udział powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej dla rolników pod sprzedaż produktów rolno - spożywczych, w stosunku do powierzchni handlowej wynosi min. 51 %,
 2. udział powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego w stosunku do powierzchni handlowej wynosi min. 11 %;
 1. w przypadku co najmniej dwóch chętnych na rezerwację danego stanowiska handlowego, o przydziale stanowiska w drodze rezerwacji decyduje kolejność wpływu wniosku, pkt 5 stosuje się odpowiednio;
 2. po rozpatrzeniu wniosku o rezerwację stanowiska handlowego pomiędzy PGK, a podmiotem, który wykupił rezerwację zostanie zawarta umowa rezerwacji stanowiska handlowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia;
 3. w razie niezajęcia stanowiska do godz. 9:00 danego dnia, stanowisko to może zostać udostępnione innemu handlującemu;
 4. rezerwacje mają charakter imienny, jednakże dopuszcza się zajęcie zarezerwowanego miejsca handlowego przez osoby trzecie, posiadające upoważnienie do zajęcia stanowiska handlowego;
 5. podmioty posiadające rezerwację stanowiska handlowego zobowiązane są do posiadania i okazywania inkasentom oraz innym upoważnionym pracownikom PGK dokumentów potwierdzających rezerwację wraz z dowodem tożsamości;
 6. osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli powinna każdorazowo okazać identyfikator;
 7. rezerwacja może być cofnięta przez PGK w przypadku niestosowania się do regulaminu targowiska oraz postanowień niniejszego zarządzenia;
 8. przedłużenie okresu rezerwacji stanowiska handlowego może nastąpić po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku do PGK najpóźniej na 7 dni przed końcem bieżącej rezerwacji, w razie niezgłoszenia zamiaru przedłużenia rezerwacji w tym terminie, PGK może dokonać rezerwacji stanowiska na rzecz innego podmiotu;
 9. sprzedający, który nie posiada rezerwacji, zajmuje dostępne wolne miejsce handlowe nie zajęte przez innych sprzedających, wskazane przez PGK.
 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych PGK może wstrzymać przyznawanie rezerwacji na wszystkie lub wybrane stanowiska handlowe.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się PGK na warunkach określonych w odrębnej umowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Barlinek.

 

    

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 161
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Barlinku
Numer: 4
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Janusz Mickiewicz
Osoba, która udostępnia informację: Janusz Mickiewicz
Data wytworzenia informacji: 07.01.2020
Data udostępnienia informacji: 07.01.2020 10:28:13
Data ostatniej aktualizacji: 17.03.2020 11:23:39
Rejestr zmian