SPRAWOZDANIE Z ANKIETY DOTYCZĄCEJ WYBORU ZADAŃ FAKULTATYWNYCH

 

1. Dane dotyczące liczby rozdanych i zebranych ankiet

Liczba ankiet rozdanych podczas spotkania

13

Liczba ankiet wypełnionych

12

 

2. Dane dotyczące wyboru zadań fakultatywnych przez jednostkę:

Nazwa wybranego zadania fakultatywnego

Z punktu widzenia mieszkańców realiza-cja zadania jest bardzo potrze-bna

Z punktu widzenia miesz-kańców realiza-cja zadnia jest potrze-bna

Z punktu wiedze-nia miesz-kańców realiza-cja zadania jest mało potrze-bna

Z punktu widzenia mies-zkańców realiza-cja zadania nie jest potrze-bna

Trudno powie-dzieć

*

**

       
           
           
           
           
           

* proszę wpisać kolejno nazwy i symbole wybranych zadań fakultatywnych, jeżeli nie podjęto się realizacji żadnego działania proszę zostawić tabelkę niewypełnioną

** proszę w każdej kolumnę wpisać liczbę odpowiedzi, jeżeli jakieś stwierdzenie w żadnej ankiecie nie zostało wybrane proszę wpisać “0”

 

3. Zadania fakultatywne zgłoszone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych:

Nazwa zadania fakultatywnego

Liczba zgłoszeń***

3.2. Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy-wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności

6

4.2. Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom

6

5.3. Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników

5

3.3. Społeczna edukacja w zakresie etyki.

4

5.5. Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenie dla rady przynajmniej raz w roku

4

1.4. Utworzenie punktu informacyjnego

3

2.2. Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego

3.4. Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki

3.6. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

1.8. Opracowanie gminnego katalogu firm

2.4. Przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat braku tolerancji dla korupcji w urzędzie

5.2. Wprowadzenie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania urzędu opartego na celach jakościowych, zakomunikowanych społeczności lokalnej

1.7. Urząd dba o przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język

2.3. Opracowanie kodeksu postępowania

2.6. Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu

3.5. Stworzenie płaszczyzny dialogu i współpracy z organizacjami biznesowymi

4.3. Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji, rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju

6.2. Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur

6.3. Mierzenie skuteczności projektów i programów realizowanych przez samorząd

6.4. Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego

3

3

3

2

2


2


1


1

1

1

11

1

1

4. Wybrane zadania fakultatywne:

Poniżej przedstawiamy zadanie fakultatywne, które będzie realizowane w ramach akcji "Przejrzysta Polska" przez gminę Barlinek po uwzglednieniu wyżej wymienionych wyników.

Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy-wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności

*** proszę wpisać wszystkie wymienione w ankietach zadania fakultatywne w następującej kolejności od tych które otrzymały największą liczbę zgłoszeń do tych, które otrzymały najmniejszą

<- Powrót