IV Zasada przewidywalności

zadanie:
"Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy"

Zadanie polega na opracowaniu krótkiego materiału, w którym mieszkańcy zostaną skutecznie poinformowani o głównych założeniach rozwojowych gminy. Podstawę do opracowania materiału może być aktualny dokument, który został uchwalony lub zaktualizowany nie później niż w roku 2004.

Zadanie jest wykonane, gdy materiał opisuje założenia aktualnego dokumentu rozwojowego spełniającego następujące warunki:
· strategiczny plan rozwoju obejmuje wszystkie obszary działania w perspektywie wieloletniej
· sporządzenie planu zostało poprzedzone wnikliwą analizą obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze jednostki (diagnozą)
· strategiczny plan rozwoju został opracowany przy aktywnym udziale społeczności lokalnej
· opracowany dokument został zatwierdzony przez radę samorządu
· dokument zawiera procedurę aktualizacji i monitorowania z udziałem przedstawicieli mieszkańców
· samorząd okresowo, z udziałem społeczności lokalnej, przegląda swoje cele strategiczne, koryguje je i wydłuża horyzont planowania w miarę potrzeb, aby był stale aktualny i dawał perspektywę rozwoju na w iele lat do przodu.

 

Sposób raportowania realizacji:

Zespół zadaniowy:
Alina Kozioł
Piotr Staszak
Grzegorz Przybylski


Realizacja:
W ramach zadania 4.1 powołany zespół zadaniowy opracował krótki materiał informacyjny w którym został przybliżony aktualny strategiczny dokument „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2005 do 2013”.
Opracowany materiał jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy, także w Centrum Informacji Turystycznej oraz jako dodatek do wydania lokalnej gazety, a z chwilą uruchomienia Biura Obsługi Interesanta również w tym biurze.