III Zasada partycypacji społecznej

zadanie:
"Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi"

Celem zadania jest opracowanie wieloletniego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i przyjęcie go przez radę w formie uchwały. Zadanie to musi być realizowane z udziałem organizacji pozarządowych (zaproszenie do współpracy przy realizacji zadania przedstawicieli wszystkich działających na terenie gminy organizacji.

Zadanie jest wykonane, gdy wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa następujące elementy:


Sposoby raportowania realizacji:


Zespół zadaniowy:
Izabela Salamandra
Aleksandra Bigus-Sławińska


 

Realizacja:

W dniu 05 lipca 2005 r. odbyło się spotkanie na, które zaproszono organizacje pozarządowe z terenu gminy Barlinek. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące sfery zadań publicznych jak również form prowadzenia współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ponad to poroszono o wytypowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w zespole konsultacyjnym ds współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu przeprowadzenia konsultacji dot. wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi pod nazwą "Karta współpracy Miasta i Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Chęć pracy w ww zespole wyrazili trzej przedstawiciele org. pozarządowych. Ponadto wystąpiono do Rady Miejskiej o wytypowanie przedstawiciela do pracy w ww zespole. Zarządzeniem Nr 128/2005 Burmistrza MiG Barlinek powołano ww zespół konsultacyjny. W dniu 09 listopada 2005 r. odbyło się spotkanie zespołu konsultacyjnego, na którym skonsultowano projekt uchwały.