Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

O b w i e s z c z e n i e

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[1]  (tekst jedn. tekst Dz.U z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego[2]  (jedn. tekst Dz.U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Burmistrz Barlinka zawiadamia, że wydano decyzję Nr 4/20 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki o nr ewid.: 284/2 obręb    Moczkowo, gmina Barlinek

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

z którą można się zapoznać i wnieść ewentualne uwagi w pokoju nr 23 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Barlinku

 

 

 

 

 

[1] Art. 53 ust. 1 - O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

[2] Art. 49. § 1 - Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 16
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie - budowa sieci gazowej sredniego ciśnieniaw Moczkowie na terenie dz. nr 284/2 obr. Moczkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Wiśniak
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Wiśniak
Data wytworzenia informacji: 20.02.2020 10:57:23
Data udostępnienia informacji: 20.02.2020 11:02:19
Data ostatniej aktualizacji: 06.03.2020 00:00:07
Rejestr zmian