Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

O b w i e s z c z e n i e

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Barlinka stosownie do 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego[1] (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 21.01.2020 r., złożony w dniu 23.01.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na działce o nr ewid. 120, położonej w m. Dzikówko, obręb ewid. 9 Dzikówko, gm. Barlinek.

Inwestor:   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowana przez Usługi Projektowo-Kosztorysowe Józef Rożewski, ul. Planetarna 4, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

W związku z powyższym informuję wszystkie strony tego postępowania
o przysługującym uprawnieniu do czynnego udziału w każdym jego stadium, w myśl art.10 §1[2] ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego.

Wszelkie informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji w urzędzie Miejskim w Barlinku (pokój nr 7, parter).

 

[1] Art. 49. § 1 - Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

[2] Art. 10 § 1 - Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 44
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa obwieszczenia: Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na działce o nr ewid. 120, obręb Dzikówko
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Bolon
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Bolon
Data wytworzenia informacji: 03.02.2020 14:15:42
Data udostępnienia informacji: 03.02.2020 14:18:46
Data ostatniej aktualizacji: 24.02.2020 10:47:39
Rejestr zmian