logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
minus Jak załatwić sprawę ?
   minus Testament - sporządzanie
   minus Imprezy masowe
   minus Zgromadzenia - zawiadomienia
   plus Ewidencja ludności
   plus Wojsko - załatwiane sprawy
   plus Alkohol - zezwolenia
   plus Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców
   plus Taksówki - procedury
   minus Usługi hotelarskie
   minus Nieruchomości - podział
   plus Grunty - nabycie
   plus Użytkowanie wieczyste
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   minus Drzewa - zezwolenia
   plus Ochrona środowiska
   minus Psy ras agresywnych - zezwolenia
   plus Opłata od posiadania psów
   plus Podatek od nieruchomości
   minus Podatek rolny i leśny
      minus Podatek rolny i leśny od osób fizycznych wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego i leśnego, ustaleniu dochodów z gospodarstwa rolnego
      minus Podatek rolny i leśny od osób prawnych wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego i leśnego
      minus Podatek rolny i leśny od osób fizycznych wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
      minus Podatek rolny i leśny od osób prawnych wnioski podatników w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
      minus Podatek rolny i leśny od osób fizycznych wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
      minus Podatek rolny i leśny od osób prawnych wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
      minus Podatek rolny i leśny - wniosek posiadaczy gospodarstw rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
      plus Deklaracja na podatek rolny
      minus Deklaracja na podatek leśny
         minus Druki obowiązujące do 30.06.2019
         minus Druki obowiązujące od 01.07.2019
      minus Cena żyta do podatku rolnego
      minus Cena drewna do podatku leśnego
   minus Opłata adiacencka
   minus Opłata planistyczna
   minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu
   plus Podatek - nadpłata
   plus Podatki - potrącenie zobowiązań
   plus Podatki - wysokość zobowiązań podatkowych
   plus Targowisko - opłata
   plus Opłata skarbowa
   plus Podatki - postępowanie
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   minus Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
   minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   minus Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
   minus Najem lokalu
   minus Zamiana lokalu mieszkalnego
   minus Ustalenie numeru porządkowego (budynku)
   minus Działalność regulowana
   minus Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
   plus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dowód osobisty
   minus Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Druki obowiązujące do 30.06.2019
2. Druki obowiązujące od 01.07.2019

Deklaracje i informacje podatkowe od 1 lipca 2019 roku

 

Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się druki formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze podatkowe.

Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 r.

Formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej w Barlinku (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których zdarzenie miało miejsce przed  1 lipca 2019r.

Przypominamy o obowiązku składania wraz z deklaracją lub informacją odpowiednich załączników.

W załączniku ZDN-1 – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – należy obecnie wykazać wszystkie budowle zgłoszone w deklaracji z podaniem m. in. nazwy budowli, numeru inwentarzowego, położenia oraz wartości.

 

UWAGA!

- W związku z wymogiem używania  formularzy deklaracji i informacji o dokładnie określonym formacie zwracamy uwagę, że niektóre drukarki (szczególnie laserowe) mogą drukować formularze w sposób nieprawidłowy, „obcinając” końcowy fragment strony i drukując go na następnej stronie.

Strony formularza muszą zachować oryginalne formatowanie wielkości i kroju czcionek, w związku z powyższym nie można zmieniać formatowania w celu uzyskania wydruku na żądanej ilości stron.

W przypadku braku możliwości poprawnego wydruku formularza, druki można uzyskać w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego przy ul. Niepodległości 20 w Barlinku, pokój nr 5 na parterze.

- Należy pamiętać o bezwzględnym obowiązku posługiwania się nowym oznaczeniem PKD według nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885).

Ilość odwiedzin: 4085
Nazwa dokumentu: Deklaracja na podatek leśny
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Jakubowska Ewa
Osoba, która odpowiada za treść: Jakubowska Ewa
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Lachowicz
Data wytworzenia informacji: 2008-01-02 11:16:09
Data udostępnienia informacji: 2008-01-02 11:16:09
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-08 14:17:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner