logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   minus Uchwały 2007
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      minus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      minus XIII Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr XIII/102/2007
         minus Uchwała Nr XIII/103/2007
         minus Uchwała Nr XIII/104/2007
         minus Uchwała Nr XIII/105/2007
         minus Uchwała Nr XIII/106/2007
         minus Uchwała Nr XIII/107/2007
         minus Uchwała Nr XIII/108/2007
         minus Uchwała Nr XIII/109/2007
         minus Uchwała Nr XIII/110/2007
         minus Uchwała Nr XIII/111/2007
         minus Uchwała Nr XIII/112/2007
         minus Uchwała Nr XIII/113/2007
         minus Uchwała Nr XIII/114/2007
         minus Uchwała Nr XIII/115/2007
         minus Uchwała Nr XIII/116/2007
         minus Uchwała Nr XIII/117/2007
         minus Uchwała Nr XIII/118/2007
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XIII/104/2007
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 27 września 2007 r.


w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i poboru tej opłaty


Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1/ (tekst jednolity Dz U z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635 Nr 249, poz. 1828, Nr 245, poz. 1775 i Nr 251, poz. 1847), uchwala się co następuje:


§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:
1/ w przypadku sprzedaży z ręki, koszyka, wiadra, skrzynki, wózka, roweru – owoców i warzyw, kwiatów, grzybów, artykułów spożywczych i pochodzenia rolniczego własnej produkcji w ilości do 20 kg dziennie 6,00 zł
2/ w przypadku sprzedaży ze stołu 11,00 zł
3/ w przypadku sprzedaży z samochodu: 
- osobowego 11,00 zł 
- dostawczego o ładowności do 3 ton 15,00 zł 
- dostawczego i ciężarowego powyżej 3 ton 20,00 zł
4/ w przypadku sprzedaży z wykorzystaniem namiotów, pawilonów, itp.,
od 1m2 zajętej pod namiot, pawilon powierzchni: 
- przy sprzedaży artykułów przemysłowych 6,00 zł 
- przy sprzedaży artykułów spożywczych 4,00 zł
2. Przy zajęciu połowy stołu, pobiera się połowę stawki ustalonej dla stołu.
3. Stawki o których mowa w ust. 1 podwyższa się o 300 %, w przypadku prowadzenia sprzedaży
na chodnikach i placach poza targowiskiem.


§ 2. 1. Wyznacza się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Barlinku na inkasenta opłaty targowej.
2. Zebraną przez inkasenta opłatę targową w całości należy odprowadzić do kasy Urzędu Miejskiego w Barlinku w terminie ustalonym przez Burmistrza Barlinka.
3. Za pobór opłaty targowej ustala się prowizję dla inkasenta o którym mowa w ust. 1 w wysokości 35 % kwoty zainkasowanej.


§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV/327/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i poboru tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r. Nr 102, poz. 2082).


§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.


§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 roku.

_________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2/ dyrektywy 1999/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Ilość odwiedzin: 3459
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Krzyżanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-10-12 11:34:06
Data udostępnienia informacji: 2007-10-12 11:34:06
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-12 11:37:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner