logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   minus Uchwały 2007
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
      minus V Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr V/34/2007
         minus Uchwała Nr V/35/2007
         minus Uchwała Nr V/36/2007
         minus Uchwała Nr V/37/2007
         minus Uchwała Nr V/38/2007
         minus Uchwała Nr V/39/2007
         minus Uchwała Nr V/40/2007
         minus Uchwała Nr V/41/2007
         minus Uchwała Nr V/42/2007
         minus Uchwała Nr V/43/2007
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      minus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR V/34/2007
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 22 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 35.988.259 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

z tego:

1/ dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości 29.677.979 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(art. 111 cyt. ustawy) w wysokości 269.000 zł (dział 756, rozdział 75618, paragraf 0480);

2/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.304.180 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

3/ dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z zał. Nr 4 6.100 zł


§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 35.746.060 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 29.435.780 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6;
w tym: 
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (dział 851, rozdział 85153); 70.500 zł 
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 198.500 zł (dział 851, rozdział 85154);
2/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.304.180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7;

3/ wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.100 zł zgodnie za zał. Nr 8


§ 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 242.199 zł przeznacza się na częściową spłatę długu gminy.


§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 2.657.488 zł.
w tym:

1/ z kredytów lub emisji obligacji (§ 952 lub § 931) 1.264.663 zł

2/ z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (§ 957) 1.388.825 zł

3/ ze spłaty pożyczek udzielonych (§ 951) 4.000 zł


§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 2.899.687 zł z przeznaczeniem na:
1/ spłatę rat kredytu dla Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku w wysokości 864.000 zł (§ 992);

2/ spłatę rat kredytu dla Banku Pocztowego Oddział w Pile w wysokości 250.000 zł (§ 992);

3/ spłatę rat kredytu dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego w Poznaniu, Oddział w Gorzowie Wlkp. w wysokości 662.687 zł (§ 992);

4/ spłatę rat pożyczki dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 123.000 zł (§ 997);

5/ wykup obligacji komunalnych z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie w wysokości 1.000.000 zł (§ 982).


§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 973.603 zł.
Rezerwy celowe przeznacza się na wykonanie remontów w szkołach gminnych.


§ 7. Zestawienie wydatków majątkowych gminy planowanych na 2007 rok zawiera załącznik Nr 9.

§ 8. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zawiera załącznik nr 10.


§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.


§ 10. Ustala się plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.


§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1/ w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr 13;

2/ w układzie klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 14.§ 12. Ustala się dotację dla Barlineckiego Ośrodka Kultury (art. 28, ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej),przeznaczoną na bieżącą działalność w wysokości 1.091.387 zł, oraz na działalność inwestycyjną 195.000 zł.


§ 13. Zestawienie dotacji na zadania publiczne realizowane przez jednostki i organizacje pozagminne zawiera załącznik Nr 15.


§ 14. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.


§ 15. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy na lata 2007 – 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 17.


§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek do:

1/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu lub emisji obligacji gminnych na sfinansowanie
przychodów budżetu o których mowa w § 4 pkt. 1 uchwały;

2/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł;

3/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
ujęte w załączniku Nr 10 do uchwały;

4/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – do
kwoty 750.000 zł;

5/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków
między działami;

6/ przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do przenoszenia kwot
planowanych wydatków budżetowych oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi
finansowanych, między paragrafami tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej.

7/ udzielania poręczeń dla gminnych jednostek organizacyjnych do wysokości 500.000 zł.


§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Barlinek.


§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


 

Załączniki do pobrania: 2007-03-21 13:43:24 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/34/2007 - dokument w formacie MS Word (40.00 kB)
2007-03-21 13:45:06 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/34/2007 - dokument w formacie MS Word (102.50 kB)
2007-03-21 13:45:46 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/34/2007 - dokument w formacie MS Word (48.50 kB)
2007-03-21 13:46:20 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/34/2007 - dokument w formacie MS Word (31.50 kB)
2007-03-21 13:46:57 - Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/34/2007 - dokument w formacie MS Word (69.50 kB)
2007-03-21 13:47:59 - Załącznik nr 6 do Uchwały Nr V/34/2007 - dokument w formacie MS Word (228.00 kB)
2007-03-21 13:58:12 - Załącznik nr 7 do Uchwały Nr V/34/2007 - dokument w formacie MS Word (59.00 kB)
2007-03-21 13:58:53 - Załącznik nr 8 do Uchwały Nr V/34/2007 - dokument w formacie MS Word (30.50 kB)
2007-03-21 14:00:07 - Załącznik nr 9 do Uchwały Nr V/34/2007 - dokument w formacie MS Word (95.50 kB)
2007-03-21 14:00:52 - Załącznik nr 10 do Uchwały Nr V/34/2007 - dokument w formacie MS Word (102.00 kB)
2007-03-21 14:02:00 - Załącznik nr 11 do Uchwały Nr V/34/2007 - dokument w formacie MS Word (30.50 kB)
2007-03-21 14:04:22 - Załącznik nr 12 do Uchwały Nr V/34/2007 - dokument w formacie MS Word (29.50 kB)
2007-03-21 14:05:07 - Załącznik nr 13 do Uchwały Nr V/34/2007 - dokument w formacie MS Word (64.50 kB)
2007-03-21 14:06:00 - Załącznik nr 14 do Uchwały Nr V/34/2007 - dokument w formacie MS Word (30.00 kB)
2007-03-21 14:06:42 - Załącznik nr 15 do Uchwały Nr V/34/2007 - dokument w formacie MS Word (31.00 kB)
2007-03-21 14:07:24 - Załącznik nr 16 do Uchwały Nr V/34/2007 - dokument w formacie MS Word (35.50 kB)
2007-03-21 14:08:07 - Załącznik nr 17 do Uchwały Nr V/34/2007 - dokument w formacie MS Word (262.50 kB)

Ilość odwiedzin: 3310
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Dmytruszewska Anna
Osoba, która odpowiada za treść: Dmytruszewska Anna
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Krzyżanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-03-21 09:19:50
Data udostępnienia informacji: 2007-03-21 09:19:50
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-21 14:09:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner