logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
minus Jak załatwić sprawę ?
   minus Testament - sporządzanie
   minus Imprezy masowe
   minus Zgromadzenia - zawiadomienia
   plus Ewidencja ludności
   plus Wojsko - załatwiane sprawy
   plus Alkohol - zezwolenia
   plus Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców
   plus Taksówki - procedury
   minus Usługi hotelarskie
   minus Nieruchomości - podział
   plus Grunty - nabycie
   plus Użytkowanie wieczyste
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   minus Drzewa - zezwolenia
   plus Ochrona środowiska
   minus Psy ras agresywnych - zezwolenia
   plus Opłata od posiadania psów
   plus Podatek od nieruchomości
   plus Podatek rolny i leśny
   minus Opłata adiacencka
   minus Opłata planistyczna
   minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu
   plus Podatek - nadpłata
   plus Podatki - potrącenie zobowiązań
   plus Podatki - wysokość zobowiązań podatkowych
   plus Targowisko - opłata
   plus Opłata skarbowa
   plus Podatki - postępowanie
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   minus Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
   minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   minus Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
   minus Najem lokalu
   minus Zamiana lokalu mieszkalnego
   minus Ustalenie numeru porządkowego (budynku)
   minus Działalność regulowana
   minus Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
   plus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dowód osobisty
   minus Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego
   minus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek

Tel. +48 95 7462-450                                                           www.barlinek.pl
Fax. +48 95 7461-704                                                          umig@barlinek.pl

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm).

I. Wymagane dokumenty (zgodnie z art. 8a ust. 5, art. 25, art. 26 i art. 53 ust. 1  ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,  art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 6 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej):

Wniosek organizatora o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej - wniosek wypełniony na wzorze zamieszczonym w BIP Barlinek zawierający:

 1. Nazwę organizatora przedsięwzięcia.
 2. Termin organizowanej imprezy masowej lub terminarz imprez cyklicznych (rozgrywek ligowych).
 3. Miejsce organizacji imprezy masowej.
 4. Przewidywaną liczbę uczestników.

Do ww. wniosku organizator imprezy załącza następującą dokumentację i informacje:

 1. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający: 
 1. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
 2. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,  
 3. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,  
 4. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 5. oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.
 1. instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia), z zastrzeżeniem ust.2;
 2. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
 1. informację o:
 1. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące - również liczbie miejsc stojących,  
 2. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,  
 3. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
 1. informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 2. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
 3. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
 4. harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania;
 5. kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej – w przypadku imprezy masowej na którą wstęp jest odpłatny;
 6. kopię opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia;
 7. kopię opłaty skarbowej w przypadku udzielenia pełnomocnictwa;
 8. informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których na imprezie masowej będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu.

Co najmniej na 14 dni przed planowaną imprezą, organizator dołącza:

 1. opinię  Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu;
 2. opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu;
 3. opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu;
 4. opinię Kierownika Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie;

II. Wymagane opłaty

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 - zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku zezwolenia (art.6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej), a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 - zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłaty skarbowe winny być wnoszone z zaznaczeniem ("tytułem") "Impreza masowa [nazwa imprezy]" w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20 lub na konto bankowe: w GBS w Barlinku nr 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016.

 

III. Termin i tryb realizacji sprawy

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do Burmistrza Barlinka z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Wniosek  należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku
ul. Niepodległości 20, lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Barlinku ul. Niepodległości 20 74-320 Barlinek.

Organizator - nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej -  zwraca się również do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego Policji i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, a także dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Ww. opinie właściwych miejscowo komendantów wraz z pozostałymi załącznikami organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Burmistrz Barlinka wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej. 

 

IV. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Barlinku ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Referat Ogólnoorganizacyjny, tel. 95 7465 557, lub 95 7465 550;

e-mail: umig@barlinek.pl

V. Tryb odwoławczy

Od decyzji organu, o której mowa w art. 29 i w art. 32 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie 70-207,  ul. Plac Batorego 4, za pośrednictwem Burmistrza Barlinka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 VI. Uwagi

Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej:

W trakcie odbywania się imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Barlinka, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy masowej z warunkami wydanymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Burmistrza Barlinka wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 

Ilość odwiedzin: 10988
Nazwa dokumentu: Imprezy masowe
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Diaków
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Diaków
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2005-12-27 09:03:03
Data udostępnienia informacji: 2005-12-27 09:03:03
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-29 13:26:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner