logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
minus Jak załatwić sprawę ?
   minus Testament - sporządzanie
   minus Imprezy masowe
   minus Zgromadzenia - zawiadomienia
   plus Ewidencja ludności
   plus Wojsko - załatwiane sprawy
   plus Alkohol - zezwolenia
   plus Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców
   plus Taksówki - procedury
   minus Usługi hotelarskie
   minus Nieruchomości - podział
   plus Grunty - nabycie
   plus Użytkowanie wieczyste
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   minus Drzewa - zezwolenia
   plus Ochrona środowiska
   minus Psy ras agresywnych - zezwolenia
   plus Opłata od posiadania psów
   plus Podatek od nieruchomości
   plus Podatek rolny i leśny
   minus Opłata adiacencka
   minus Opłata planistyczna
   minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu
   plus Podatek - nadpłata
   plus Podatki - potrącenie zobowiązań
   plus Podatki - wysokość zobowiązań podatkowych
   plus Targowisko - opłata
   plus Opłata skarbowa
   plus Podatki - postępowanie
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   minus Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
   minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   minus Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
   minus Najem lokalu
   minus Zamiana lokalu mieszkalnego
   minus Ustalenie numeru porządkowego (budynku)
   minus Działalność regulowana
   minus Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
   plus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dowód osobisty
   minus Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek

Tel. +48 95 7462-450                                                           www.barlinek.pl
Fax. +48 95 7461-704                                                          umig@barlinek.pl

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 ze zm.).

 

I. Wymagane dokumenty:

Organizator do „Wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej” dołącza:
1) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
   a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
   b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
   c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
   d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
   e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące;

2) instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4 (instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia), z zastrzeżeniem ust.2;

3) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

4) informację o:
   a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące - również liczbie miejsc stojących,
   b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
   c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

5) informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

6) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

7) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;

8) informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

9) harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania;

10) informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których na imprezie masowej będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu – w przypadku, gdy na imprezie masowej będą sprzedawane, podawane i spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu (sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu dozwolone są tylko na imprezie masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka);

11) opinie – Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach (jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej będzie złożony do Burmistrza  nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej to wówczas „Opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach” organizator dołącza do „Wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej” niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Jeśli jednak wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej będzie złożony do Burmistrza Barlinka nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej to wówczas „Opinie o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach” organizator dołącza do „Wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej” niezwłocznie);

12) dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 82 zł. za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;

13) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizatora imprezy masowej w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej – w przypadku, gdy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizatora imprezy masowej reprezentuje pełnomocnik;

14) dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – w przypadku, gdy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizatora imprezy masowej reprezentuje pełnomocnik. 

 

II. Wymagane opłaty

Zapłaty opłaty skarbowej:

1) w kwocie 82 zł za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,

2) w kwocie 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizatora imprezy masowej reprezentuje pełnomocnik), należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20 lub na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku nr 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016.

 

III. Termin i tryb realizacji sprawy

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej należy adresować do Burmistrza Barlinka i złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku. Termin załatwienia sprawy: Burmistrz Barlinka wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna

Referat Ogólnoorganizacyjny, tel. 95 7465 550, lub 95 7465 557;
e-mail: umig@barlinek.pl

 

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Barlinka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VI. Uwagi

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do Burmistrza Barlinka z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Termin ten może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.

Ilość odwiedzin: 10608
Nazwa dokumentu: Imprezy masowe
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Diaków
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Diaków
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-27 09:03:03
Data udostępnienia informacji: 2005-12-27 09:03:03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-05 11:32:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner